Contact

A asasa ɨnde dabɨlɨ mʉ tɨ da naye mʉbhundjua gba mʉ di ne nayi ’ngʉ́ mʉ nde ne e-o. Abana mʉ ye ’lɨ mʉ ɨ dʉ die kuliele gba mʉ de-e, a améne ’he de. Mʉ kʉnda mangbo me u gie ’ngʉ́ pɨ mʉ lɨ ’ngʉ́ mo oyi e, mʉ de ye kuliele gba mʉ-o.

Target Image