Filme nakolo ka Gandja na Mbia

Yi au sii filime na ekpɨ́ u abhɨa kuo lɨe lɨ Badha Ngali bhʉ́ kongʉ na madyɵgɵ abhʉ́ Katedalale gba Telesi ndɨlɨ gba Yesu bhʉ́ ’kpɨ́ ’pe 12 epe na bata kalanga 2016 abhʉ́ Isilo, Polovese na Uele na abhʉ́lá, bhʉ́ gʉdhʉ Kongo na Kisasa.

Partager