Tsi ’ngʉ gba Mandey

Bhʉ́ tsi ’ngʉ ɨnde-e, a ayo lɨe ká ndʉ odadjua hana me u dʉ ateteke okpála ɨnde atagba kuo na SIDA-o, u gbele okpála me u dji mʉkobho gba o lɨ lele nakpata dapo na eli gba Ebhe ɨnde ngakpata mubhundjua gba okpála na ɨmbɨlangʉ.

1. Bhuku gba mʉkpata

2. Bhuku gba mʉsuno

Partager